• Tekenclub aanmelden

  Je kan je weer aanmelden voor de nieuwe lessen bij de Tekenclub van Alleskids.nu.
 • Wie is..

  Alleskids.nu is gericht op de ontwikkeling die kinderen doormaken om tot een tevreden en gelukkig leven te komen. Read More
 • 1
 • 2

Algemene Voorwaarden

 1. Inspanningsverplichting
  Alleskids.nu heeft als praktijk een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat Alleskids zich volledig in zal spannen zo goed mogelijk te remediëren, begeleiden en/of te coachen. De geleverde diensten worden afgestemd op het kind. Er wordt echter geen resultaat gegarandeerd. Alleskids garandeert wel de kwaliteit van de hulp en verricht zijn werk zoals van een handelende zorgverlener verwacht mag worden.
 2. Niet gehaalde doelen
  In het geval dat gestelde doelen niet zijn bereikt, zal advies gegeven worden over mogelijkheden voor het vervolgtraject. Ligt de hulpvraag buiten de deskundigheid van Alleskids.nu, dan wordt u doorverwezen naar een andere vorm van hulpverlening.
 3. Afspraken
  Alleskids.nu is ambulant en heeft een praktijkruimte. Dit betekent concreet dat de medewerker bij u thuis komt of dat u naar de praktijk komt. Dit wordt van te voren afgesproken. Trainingen en workshops kunnen op een andere locatie/adres plaatsvinden.
 4. Verhindering
  Afspraken dienen minimaal 48 uur van te voren te worden afgezegd (e-mail of per sms/what'sapp). Afspraken die niet of korter dan 48 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Bij niet tijdige annulering wordt 75% van de sessiekosten in rekening gebracht. Tijdig afgezegde afspraken worden niet in rekening gebracht.
  Het is altijd de verantwoordelijkheid van de ouders om een afmelding door te geven, ook als de begeleiding op school plaatsvindt.
 5. Vervanging of beëindiging van de samenwerking
  Alleskids.nu zorgt niet voor vervanging bij ziekte of vakantie van de medewerker. Bij langdurige afwezigheid van de medewerker wordt in overleg gezocht naar een oplossing.
 6. Opzegtermijn
  Alleskids.nu hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Alleskids is verplicht u 1 maand voor het beëindigen van de overeenkomst op de hoogte te stellen. De opdrachtgever/werkgever dient Alleskids.nu minimaal 1 maand voor beëindiging van overeenkomst op de hoogte te stellen.
 7. Tarieven
  Bij Alleskids.nu gelden de tarieven zoals vermeld op de website. Alleskids.nu houdt zich het recht voor prijzen te wijzigen. U wordt hier vooraf over geïnformeerd. Alleskids.nu declareert in uren en kwartieren, tenzij anders vastgelegd in contract of overeenkomst. U bent medeverantwoordelijk voor het bewaken van de tijd tijdens de bezoeken. Het Alleskids.nu-uurtarief is een all-in tarief. D.w.z. inclusief intake, voorbereiding, 45 minuten persoonlijke begeleiding, één evaluatiegesprek per half jaar, logboek (indien overeengekomen) vakantiegeld, vakantie-uren, belastingen, verzekeringspremies etc. Indien meerdere (tussentijdse) gesprekken wenselijk zijn, wordt daarvoor het uurtarief in rekening gebracht.
 8. BTW
  Wanneer u Alleskids.nu betaalt via een geïndiceerd zorgbudget zoals het PGB, betaalt u geen BTW. Dat geldt ook voor remedial teaching. Over de tarieven voor remedial teaching en tekenlessen/beeldende vorming wordt geen BTW berekend i.v.m. de onderwijsvrijstelling. Betaalt u Alleskids.nu zonder indicatie van zorg, bij een coachingstraject, een training of workshop dan kan geen BTW worden verrekend als gevolg van ontheffing van administratieve verplichtingen.
 9. PGB
  Alleskids.nu vraagt van u een kopie van de afgegeven zorgindicatie zodat Alleskids.nu kan aantonen dat u terecht geen BTW betaalt voor de geleverde diensten.
 10. Betalingsverplichting
  Alleskids.nu hanteert een betalingstermijn van twee weken. Alleskids.nu heeft het recht de overeenkomst beschreven in het verslag te annuleren op het moment dat rekeningen, na aanmaning niet zijn voldaan. Dan wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten die dit met zich mee brengt berekent Alleskids.nu aan u door.
 11. Aansprakelijkheid
  Bij Alleskids.nu bent u als ouders/verzorgers/instelling de opdrachtgever/werkgever voor het begeleidingstraject. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt. U kunt Alleskids.nu niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen hiervan. Alleskids.nu is een professionele organisatie. Dit betekent dat als er sprake is van een situatie die, ondanks de ondersteuning, ernstig bedreigend is en blijft voor de ontwikkeling en het welbevinden van een kind, Alleskids.nu wettelijk verplicht is hiervan melding te doen bij de daarvoor bestaande organisaties. Alleskids.nu volgt de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 12. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
  Alleskids.nu is gehouden aan de wettelijke regel voor kinderen onder de 16 jaar dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht. Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Alleskids.nu kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 13. Conflict
  Mocht er een conflict ontstaan van welke aard dan ook, verplichten beide partijen dit op te lossen door middel van juridische conflictbemiddeling-mediation. De kosten hiervan zullen door beide partijen voor een gelijk deel gedragen worden.
 14. Wijzigen voorwaarden
  Alleskids.nu behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen.
 15. Acceptatie
  Door ondertekening van het toestemmingsformulier gaat u akkoord met alles wat gesteld is in deze voorwaarden.

Plaats: …………………………………………
Datum: …………………………………………

Handtekening 1: ………………………………………
Naam: …………………………………

Handtekening 2: ………………………………………
Naam: …………………………………


f

Privacyverklaring

Ook Alleskids.nu heeft een nieuwe privacyverklaring opgesteld.

m

Contact ons

Heb je een vraag? Neem contact op via ons contactformulier

G

Volg onze Facebook

Volg de Alleskids.nu facebookpagina om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.